Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel   4 – Herroepingsrecht

Artikel   5 – De prijs

Artikel   6 – Betaling

Artikel   7 – Conformiteit en garantie

Artikel   8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Overmacht

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

Artikel 11 – Workshops

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1       Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

MR. Juicy

Brasschaatsteenweg (C) 290
2920 Kalmthout

België

Btw-nummer: BE 0452.788.872

E-mail: jelle@mrjuicy.be

Telefoon: +32 (0)4 60 97 08 96

Artikel 2       Toepasselijkheid & Voorwaarden

  1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

Artikel 3       Ons Aanbod en jouw bestelling

  1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. Prijzen kunnen door Mr. Juicy ten allen tijde aangepast worden aan de hand van de huidige marktprijzen.

Artikel 4       Herroepingsrecht

  1. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden aangerekend. In uitzonderlijke gevallen neemt Mr. Juicy de retourkosten voor zijn rekening.

Artikel 5       De prijs

  1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of wijzigingen van  marktprijzen.

Artikel 6       Betaling

  1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

Artikel 7       Conformiteit en Garantie

  1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 1 maand na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 1 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 8       Levering en uitvoering

  1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9       Overmacht

  1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze wettelijke verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Artikel 10     Intellectuele eigendom

  1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Artikel 1 – Workshops

Artikel 11     Workshops

1. De voorwaarden binnen dit artikel zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van consumenten voor wat betreft workshops. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met consument overeengekomen worden.

2. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop voor een vastgestelde datum komt tot stand door het schriftelijk indienen van een inschrijfformulier op de website door de consument ofwel door aanmelding via e-mail. Na ontvangst van de inschrijving wordt de deelname schriftelijk bevestigd door de ondernemer. De inschrijving is hiermeedefinitief.

3. Met aanmelding/inschrijving verklaart consument kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de ondernemer.

4. Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

5. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

6. Annulering van een workshop door een consument dient uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van de workshop schriftelijk te geschieden.

7. Annulering is kosteloos tot zeven (7) dagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop. Bij latere annulering is consument 100% betaling verschuldigd. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken en beslist de ondernemer.

8. Bij het niet verschijnen van de consument zijn 100% kosten verschuldigd.

9. Ondernemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen alsmede workshops te annuleren. In geval van plotse voorvallen zoals bijvoorbeeld ziekte van de workshop gever of andere onvoorziene zaken c.q. onmacht kan ondernemer besluiten de workshop anders in te delen, te annuleren of te verplaatsen.

10. De consument dient het workshop geld te voldoen minimaal binnen veertien (14) dagen na inschrijving, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met ondernemer. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaling komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan consument er geen aanspraak meer op maken.

11. Elke deelname aan een workshop is voor eigen verantwoording en risico van de consument. Er wordt gebruik gemaakt van professionele horeca attributen zoals scherpe messen. Voorzichtigheid is hiermee geboden. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de consument zelf.

12. Ondernemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

13. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.

15. De beperking van de aansprakelijkheid geldt voor zover dat wettelijk is toegestaan

Artikel 12     Klachtenregeling en geschillen

  1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via jelle@misterjuicy.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.